Namų kvapas su lazdelėmis 40 ml

14,00 

Kiekis: 40 ml.

Naudojimo laikas: iki 90 dienų.

Aprašymas

„Candle Family“ namų kvapai gaminami maišant kvapniuosius aliejus, kvapų bazę ir parfumus. Pakuotėje rasite 5 vnt. juodų lazdelių, kurias reikia dėti į atidarytą stiklinį kvapų buteliuką. Norėdami intensyvesnio kvapo lazdeles ištraukite ir apverskite, tuomet jas vėl įstatykite į buteliuką. Linkime malonaus ir džiuginančio aromato.

 

SAUGUMO INFORMACIJA:

ATSARGIAI. Pavojingos sudedamosios dalys: 2,2-dimetil-1,3-dioksolan-4-ylmetanolis; 2-feniletanolis; benzilo acetatas; 2′-acetonaftonas; 1,4-dioksacikloheptadekan-5,17-dionas; p-ment-1-en-8-ol; 3,7-dimetiloktan-3-olis; (Z)-3-heksenilo salicilatas. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Turinį/ talpyklą šalinti į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.
Sudėtyje yra 3-p-kumenil-2-metilpropionaldehido, amilo cinamalio, linalolio, geraniolio, citrinų (Lemon) ekst., heksilo salicilato, eugenolio. Gali sukelti alerginę reakciją.

Papildoma informacija

Kvapas

Angelina, Beatrich, Danielle, Diora, Dorotti, Emma